Faktoring szolgáltatás:

A CO-OP Hitel Zrt. a faktoring szolgáltatása keretében az áruszállításokból, szolgáltatások nyújtásából származó követeléseket folyamatosan megvásárolja és igény szerinti időpontban (azonnal, vagy egy meghatározott időpontban) megelőlegezi.

Személyi kölcsön:

1.      A kölcsön célja:

A CO-OP HITEL Zrt. (a továbbiakban: Hitelező) a Coop gazdasági csoporthoz tartozó vállalkozások munkavállalói számára szabadon felhasználható pénzeszközt biztosít személyi kölcsön formájában eseti jellegű, rendkívüli kiadásaik finanszírozására, a munkáltató készfizető kezességvállalása mellett.

TÁJÉKOZTATÓ - személyi kölcsön igényléséhez

2.      A kölcsönigényléshez szükséges feltételek:

Személyi kölcsönt az a magánszemély igényelhet, aki a hitelkérelem benyújtásakor a 21. (huszonegyedik) életévét betöltötte, de 65 (hatvanöt) év alatti, és megfelel a következő feltételeknek:

(i)     rendelkezik magyarországi lakóhellyel,

(ii)    rendelkezik magyar hatóság által kiállított személyazonosító okirattal,

(iii)   rendelkezik magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlával,

(iv)    nem szerepel a KHR nyilvántartásában,

(v)     rendelkezik jövedelemszerző tevékenységgel,

(vi)    rendszeres, legalább havi nettó 60.000 Ft (hatvanezer forint) összegű jövedelemmel rendelkezik,

(vii)   magyar állampolgár,

(viii)  az igényelt kölcsön összegéig terjedő munkáltatói készfizető kezességvállalás mellett igényli a kölcsönt.

3.      A jövedelemszerző tevékenységgel szembeni elvárások:

Alkalmazottak esetén:

Magyarországi, legalább 6 hónapja fennálló, folyamatos, nem próbaidős munkaviszonnyal rendelkezik. A 6 hónapos munkaviszony megállapításánál legfeljebb 2 munkahelyen létesített munkaviszony összeszámítható, amennyiben a kölcsön igénylésekor meglévő munkahely és a megelőző munkahely (munkahelyváltás) között legfeljebb 30 naptári nap telt el.

Határozott idejű munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony végétől számított 12 hónapot. Abban az esetben, ha a határozott idejű munkaszerződés – a munkáltató gyakorlatának megfelelően – rendszeresen megújításra kerül és a kölcsönigénylő határozott idejű munkaviszonyát legalább egyszer meghosszabbították, úgy a Hitelező a munkaviszonyt határozatlan idejű munkaviszonyként veszi figyelembe, azaz az említett futamidő-korlát alkalmazásától eltekint.

4.      A kölcsönigénylés során kötelezően benyújtandó dokumentumok:

A kölcsönigényléskor, illetve a szerződéskötéskor minden esetben be kell mutatni a személyazonosító és a lakcímet igazoló okiratokat (személyi igazolvány és lakcímkártya (ha van) / személyazonosító igazolvány és lakcímkártya / útlevél és lakcímkártya / kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímkártya).

A lakóhelyre történt bejelentkezés ideje és a kölcsön-igénylés benyújtásának napja között legalább 6 hónapnak el kell telni. Amennyiben ez az idő nem éri el a 6 hónapot, úgy a lakóhely szerint illetékes okmányiroda által kiállított hivatalos igazolás benyújtása szükséges a lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártya) szereplő lakóhelyet megelőző lakóhelyre történt bejelentkezés és kijelentkezés idejéről.

A jövedelemszerző tevékenység igazolásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

Alkalmazottak esetén:

·       30 napnál nem régebbi, a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, és

·       a kölcsönigénylés időpontját megelőző utolsó 2 havi (eredeti) bankszámla-kivonat arról a bankszámláról, melyre a munkabér (munkaviszonyból származó jövedelem) átutalása érkezik,

            vagy

            amennyiben nem bankszámlára érkezik a munkabér/jövedelem, úgy 30 napnál nem régebbi APEH jövedelemigazolás, valamint a magyarországi hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámla meglétét igazoló okirat (például: bankszámlaszerződés vagy bankszámla-kivonat).

A kölcsönkérelem elbírálása során a Hitelező - egyedileg - további dokumentumok benyújtását is kérheti.

5.      A kölcsön összege és devizaneme:

A személyi kölcsön devizaneme: magyar forint.

A kölcsön összege: minimum 100.000,- Ft, maximum 1.000.000,- Ft.

A kölcsönigénylő számára nyújtható kölcsön összege a hitelbírálat során (10.000-rel osztható összegben) kerül megállapításra, a kölcsönigénylő fizetőképességének függvényében.

6.      A kölcsön futamideje:

A kölcsön futamideje legalább 6 hónap, legfeljebb 60 hónap azzal, hogy a futamidő a 6 hónap egész számú többszöröseként állapítandó meg.

A futamidő kezdete a kölcsön folyósításának napja. A futamidő alatt türelmi idő nem kérhető.

7.      A kölcsön folyósítása

A kölcsön folyósítása egy összegben, forintban történik a kölcsönigénylő által megjelölt, bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára való átutalás útján.

A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül kerül sor.

8.      Törlesztés

A kölcsön törlesztése havi egyenlő részletekben történik, annuitásos számítás alapján. A kölcsön törlesztőrészlete az esedékes tőkeösszegen felül az ügyleti kamatot és a kezelési költséget is magában foglalja. A havi törlesztőrészlet megfizetése minden hónap 12-én esedékes.

MNB - Hitel- és lizingtermék választó program

Tájékoztató a fizetési moratóriummal összefüggésben - Tájékoztató

Tájékoztató a fizetési moratórium időszakát megelőzően késedelmessé vált természetes személy ügyfelek KHR törvény szerinti kezelésével összefüggésben - Tájékoztató

Tájékoztató a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról - Tájékoztató

Tájékoztató fizetési moratórium változásával összefüggésben - Tájékoztató

NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről - természetes személy - Tájékoztató

NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről - vállalkozás - Tájékoztató

 

 

CO-OP HITEL Zrt. © 2009.